جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تأمین cable tray & ladder  مربوط به پروژه احداث سایت ذخیره سازی قیر در بندر شهید بهشتی چابهار