• اسلایدر 3
  • اسلایدر 2
  • اسلایدر 5
  • اسلایدر 1
چشم انداز (Vision)

چشم انداز (Vision)

دستیابی به جایگاه شایسته در میان برترین پیمانکاران پروژه های EPC در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از طریق عمل به تعهدات و جلب رضایت ذینفعان

ماموریت (Mission)

ماموریت (Mission)

مهندسی، تامین، اجرا و راه اندازی پروژه های (EPC) ملی و بین المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

ارزش های سازمانی (Values)

ارزش های سازمانی (Values)

  • چابکی
  • توسعه پایدار
  • سرمایه انسانی
  • رضایتمندی ذینفعان
  • مسئولیت پذیری اجتماعی 
  • بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت (HSEQ)

مناقصات