جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تأمین Earthing & Lightningمربوط به پروژه احداث سایت ذخیره سازی قیر در بندر شهید بهشتی چابهار پروژه احداث ذخیره سازی قیردر بندر شهید بهشتی چابهار