جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین پکیج شیرهای دستی مربوط به پروژه احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر در بندر امام خمینی - ماهشهراز سازندگان/تامین کنندگان داخلی مورد تایید در وندور لیست وزارت نفت