جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین on/off valve مورد نیاز پروژه پلنت تولید و ذخیره سازی قیر بندر امام خمینی – ماهشهر از سازندگان  مورد تایید وندور لیست وزارت نفت