جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین سیستم کنترل و ESD مورد نیاز پروژه پلنت تولید و ذخیره سازی قیر بندر امام خمینی – ماهشهر