جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تأمین Air Cooler موردنیاز پروژه پلنت تولید و ذخیره سازی قیر بندر امام خمینی ماهشهر از سازندگان داخلی وندورلیست نفت  (نوبت دوم)