جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


مناقصه مذکور تجدید  گردید.