جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


مهلت ارسال پاکات پیشنهاد قیمت تا مورخ 1402/09/18 تمدید گردید