جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


مهلت ارسال پاکات پیشنهادات تا روز یکشنبه مورخ 1402/09/19 تمدید گردید.