جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین کوره پیش گرم سایت پروژه بندرعباس

مهلت ارسال پیشنهادات فنی تا مورخ 1402/06/11 تمدید گردید

« برای دریافت اسناد مناقصه می بایست مرورگر خود را به آخرین نسخه بروزرسانی نمایید»