جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تأمین ادوات ابزار دقیق PT,PG,TT,TG  موردنیاز پروژه پلنت تولید و ذخیره سازی قیر بندر امام خمینی ماهشهر