اعضای هیئت مدیره

آقای سعید عباسی                                                                                                 آقای عسکر عسگری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره                                                                                   رئیس هیئت مدیره

 

آقای محسن صبری                                                                                                آقای رامین فروزنده

قائم مقام و عضو هیئت مدیره                                                                                                                       عضو هیئت مدیره

 

آقای مسعود محمودی

عضو هیئت مدیره