جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین پکیج فلنج مورد نیاز پروژه پلنت تولید و ذخیره سازی قیر بندر امام خمینی – ماهشهر  از سازندگان/تامین کنندگان وندورلیست نفت