جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


اجرای عملیات مربوط به ساختمان ها ، شلترها و نصب تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه بندر شهید بهشتی- چابهار خود را به روش C