جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


ارائه خدمات مهندسی خرید پروژه پلنت تولید و ذخیره سازی قیر بندر امام خمینی ماهشهر