جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین  پکیج فیلترها مربوط به پروژه احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر در بندر امام خمینی - ماهشهراز سازندگان داخلی مورد تایید در وندور لیست وزارت نفت