جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان ساعت اداری مورخ 1402/12/16تمدید گردید.