جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


مهلت ارسال پاکات مناقصه فوق تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 تمدید گردید.