جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین لوله های درزدارمورد نیاز پروژه پلنت تولید و ذخیره سازی قیر بندر امام خمینی – ماهشهر از برند های داخلی