جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین لوله های بدون درز مورد نیاز پروژه پلنت تولید و ذخیره سازی قیر بندر امام خمینی – ماهشهر از برند های داخلی